DOPUSZCZALNE POZIOMY hAŁASU W ŚRODOWISKU

Wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Istotne zmiany nastąpiły w 2012r., kiedy podwyższone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla dróg i linii kolejowych. Tekst jednolity uwzględniający te zmiany ukazał się w styczniu 2014r. (Dz.U.2014 poz.112).

W załączniku do rozporządzenia w czterech tabelach przedstawione są zróżnicowane dopuszczalne poziomy w zależności od:
– rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu,
– przeznaczenia terenu,
– okresów – czasów odniesienia.

W tabeli 1 i 2 załącznika znajdują się dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby. Poziomy te stosuje się w procedurach uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, ocenach oddziaływaniu na środowisko, przy opracowywaniu kart informacyjnych przedsięwzięć, raportów oddziaływania na środowisko oraz w pozwoleniach zintegrowanych.

W tabeli 3 i 4 znajdują się dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone długookresowymi wskaźnikami LDWN i LN, które mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. Poziomy te stosuje się przy opracowywaniu map akustycznych i programów ochrony środowiska.

W rozporządzeniu występują cztery kategorie źródeł hałasu:
– drogi lub linie kolejowe,
– starty, lądowania i przeloty statków powietrznych,
– linie elektroenergetyczne,
– pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu (grupa ta obejmuje obiekty przemysłowe, usługowe i kubaturowe itp.).

Określone w tabeli 1 dopuszczalne poziomy hałasu dla dróg lub linii kolejowych w zależności od rodzaju terenu wynoszą:

 • 1a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
 • 1b) Tereny szpitali poza miastem
  • dla pory dziennej LAeqD = 50 dB;
  • dla pory nocnej LAeqN = 45 dB.
 • 2a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • 2b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
 • 2c) Tereny domów opieki społecznej
 • 2d) Tereny szpitali w miastach
  • dla pory dziennej LAeqD = 61 dB;
  • dla pory nocnej LAeqN = 56 dB.
 • 3a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
 • 3b) Tereny zabudowy zagrodowej
 • 3c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
 • 3d) Tereny mieszkaniowo- usługowe
  • dla pory dziennej LAeqD = 65 dB;
  • dla pory nocnej LAeqN = 56 dB.
 • Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców
  • dla pory dziennej LAeqD = 68 dB,
  • dla pory nocnej LAeqN = 60 dB.

Dopuszczalne poziomy hałasu dla dróg i linii kolejowych wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN dotyczą następujących przedziałów czasu odniesienia:
– 16 godzin w ciągu dnia tj. w okresie 600 ÷ 2200,
– 8 godzin w ciągu nocy tj. w okresie 2200 ÷ 600

Określone w tabeli 1 dopuszczalne poziomy hałasu dla  pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu w zależności od rodzaju terenu wynoszą:

 • 1a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
 • 1b) Tereny szpitali poza miastem
  • dla pory dziennej LAeqD = 45 dB;
  • dla pory nocnej LAeqN = 40 dB.
 • 2a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • 2b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
 • 2c) Tereny domów opieki społecznej
 • 2d) Tereny szpitali w miastach
  • dla pory dziennej LAeqD = 50 dB;
  • dla pory nocnej LAeqN = 40 dB.
 • 3a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
 • 3b) Tereny zabudowy zagrodowej
 • 3c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
 • 3d) Tereny mieszkaniowo- usługowe
  • dla pory dziennej LAeqD = 55 dB;
  • dla pory nocnej LAeqN = 45 dB.
 • 4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców
  • dla pory dziennej LAeqD = 55 dB;
  • dla pory nocnej LAeqN = 45 dB.